Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział l
Przepisy definiujące
§ l
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Orzyszu,
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r., Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496 z 1997 r., Nr 28, póz. 153
i Nr 141, póz. 943 oraz z 1998 r., Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126.
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie
Szkoły i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,
5) Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców
lub prawnych opiekunów,
6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,
7) Organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Rada Gminy w Orzyszu,
8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć
Kuratora Oświaty w Olsztynie.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku
szkolnego, jest Kurator Oświaty.
Rozdział 2
Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole
§ 2
l. Gimnazjum w Orzyszu jest szkołą publiczną.
3. Siedziba Szkoły znajduje się w 12 - 250 ORZYSZ ul. Osiedle Robotnicze 11
§ 3
1. Ustalona nazwa Gimnazjum w Orzyszu używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.
2. Na pieczęciach i stemplach jest używana nazwa Szkoły - Gimnazjum w Orzyszu w pełnym
brzmieniu.
3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


§ 4
1. Czas trwania kształcenia w Szkole wynosi 3 lata. 2. 2. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
l/ biblioteki,
2/ świetlicy,
3/ stołówki,
4/ gabinetu pielęgniarki szkolnej,
5/ sali gimnastycznej i boiska sportowego,
6/ pracowni informatycznej.
§ 5
1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają
odrębne przepisy.
2. Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny
program lub tok nauki.
§ 6
1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne
przepisy.
§ 7

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 8
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 9
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
Rozdział 3
Cele i zadania Szkoły
§ 10
Nauczyciele winni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
1. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:
l/ naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się i czytania ze zrozumieniem,
2/ poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
3/ dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4/ rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności /przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp./,
5/ rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6/ traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7/ poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8/ poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej.
§11
1. W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współcze-
snego świata.
2. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
l/planowania organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,
2/ skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
3/ efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
4/ rozwiązywania problemów w twórczy sposób,


5/ poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
6/ odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
7/ rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8/ przyswajania sobie metod i technik negocjowania rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
§12
l. Działania wychowawcze nauczycieli prowadzone są w oparciu o Program Wychowawczy Gimnazjum, Program Interwencji w przejawy Znęcania się uczniów wobec uczniów oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego aby uczniowie w szczególności:
l/ znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego /w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym/,
2/ rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie,
3/ mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
4/ stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych,
5/ poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6/ uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
7/ przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8/ kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
§13
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych
możliwości.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
l/ ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2/ sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi

§14
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
l/podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te
zajęcia,
2/ podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice
§15
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.
§16
1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
l/ zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga i logopedy szkolnego,
2/ zapewnieniu uczniowi pomocy materialnej na miarę możliwości szkoły /bezpłatne obiady, śniadania, odzież/
§17
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli
uczących w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący klasy I - III.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
l/z urzędu,
2/ na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału
5. Wnioski o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora Szkoły wiążące. O sposobie ich
załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.
Dział II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Rozdział l

Zagadnienia podstawowe
§18
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad
Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. l, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 19
1. Szkołą kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy wicedyrektora (powyżej 16 oddziałów)
§20
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
§21
W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile zostały utworzone zgodnie z unormowaniami ustawy i Statutu, Rada Szkoły i Rada Rodziców
§22
1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. l, Dyrektor, nie rzadziej niż raz w semestrze, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.
§23
1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34 a ust. l ustawy – także organ prowadzący Szkołę
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. l, uchwała traci moc
w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.
§ 24
Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41 ust. 3 ustawy.
§ 25
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami
oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do
Dyrektora.
2. Przepis § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 26
Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
l/ odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2/ odpowiedzialności porządkowej,
3/ sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
Rozdział 2 Dyrektor Szkoły
§ 27
1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.
§ 28
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
pracy Szkoły.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
§ 29
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:
l/ w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
a/ przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia do innych klas lub oddziałów,
c/ występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
d/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
e/ realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
f/ organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach
Dziecka,
2 w zakresie spraw organizacyjnych:
a/ przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły, b/ opracowanie arkusza organizacji Szkoły, c/ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
3. w zakresie spraw finansowych:
a/ opracowywanie planu finansowego Szkoły,
b/ przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Szkoły,
c/ realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie
określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady
gospodarki finansowej szkół,
4. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
a/ sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,
b/ organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c/ organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
d/ nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
e/ organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
f/ organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
5. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a/ zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b/ egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole
porządku oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły,
c/ wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
§ 30
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. l, Dyrektor w szczególności:
l/ decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 2/ decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,


3/ decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
4/ określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników
Szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
5/ współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a/ zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
b/ ustala:
- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego
podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c/ ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,
6/ administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
§ 31 Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
§ 32
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postano-
wienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 33
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Szkoły, Radą
Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. l, w szczególności:
l/ przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
2/ składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,
3/ udziela Radzie Rodziców i Radzie Szkoły informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły.Rozdział 3
Inne stanowiska kierownicze §34
1. W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.
3. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.
4. W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
Rozdział 4
Rada Pedagogiczna
§ 35
W Szkole działa Rada Pedagogiczna
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony
przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
l/ sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań
Rady Pedagogicznej,
2/wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3/ kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
4/ zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących
członkami tego organu Szkoły.
§ 36
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogiczne należy:
l/zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3/ ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,
4/podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły

5/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7/ uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,
8/ ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, innego niż 45 minut - czasu trwania
godziny lekcyjnej
9/ deleguje dwóch przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora, 107
podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
l/ powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
2/ przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
3/ powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
4/ organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.,
5/ projekt planu finansowego Szkoły,
6/ wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
7/ propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
8/ podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.
3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej
sprawie.
4. Rada Pedagogiczna ponadto:
1/ może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,
2/ deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach, 37 wewnątrz Rady
Pedagogicznej organizowane są zespoły nauczycielskie, których zadania określają
odrębne przepisy.
§ 37
1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły sformułowane w przepisach
prawa szkolnego.
2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. l, Rada Pedagogiczna w szcze-
gólności:
1/ uchwala i nowelizuje statut,
2/ występuje z odwołanie od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień, /art.60 ust.3 ustawy/.
3.W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:
1/ przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,
2/ przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole.Rozdział 5 Rada Szkoły
§ 38 W Szkole może działać Rada Szkoły.
§ 39
1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dniem 31 sierpnia.
2. Wybory do Rady Szkoły pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się we wrześniu.
3. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy
Przewodniczący Rady Szkoły.
4. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 3, kompetencje, o których
mowa w przepisie poprzedzającym, realizuje Dyrektor.
§ 40
1. W skład Rady Szkoły wchodzi po 4 nauczycieli, rodziców i uczniów.
2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezen-
towane w Radzie.
§ 41
Nauczyciele wybierają swoich nauczycieli do Rady Szkoły podczas zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach niniejszego rozdziału Statutu z wyłączeniem § 42. W tym zakresie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 42
1. Rodzice i uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły na zebraniach,
odpowiednio, rodziców i uczniów, organizowanych przez Dyrektora.
2. Do zebrania rodziców w sprawie wyborów przedstawicieli do Rady Szkoły stosuje się
odpowiednio przepisy § 50-52 z zastrzeżeniem regulacji § 42-45
3. Do zebrania uczniów w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły stosuje się
odpowiednio przepisy § 57 i 62 z zastrzeżeniem regulacji § 43 - 46.
§ 43
1. Wybory członków Rady Szkoły przeprowadzają komisje wyborcze, które tworzą:
przewodniczący zebrania oraz 2 osoby wybrane w głosowaniu jawnym spośród ucze-
stników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Szkoły.
2. Do zadań komisji należy: przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Szkoły,
przygotowanie kart do głosowania, obliczanie głosów i ogłoszenie wyników głosowania.
3. Przebieg czynności o których mowa w ust. 2, dokumentuje protokół sporządzony przez
jednego z członków komisji, a podpisany przez jej pełny skład.4. Protokoły, o których mowa w ust. 3, przekazuje się Dyrektorowi.
§ 44
1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartkach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Szkoły.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
§ 45
1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak "x" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskaże co najmniej jedną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej niż wynosi liczba wybieranych przez zebranie członków Rady Szkoły.
§ 46
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez wyborców podczas zebrania. Osoba kandydująca do Rady Szkoły powinna wyrazić na to zgodę.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada ostatni do obsadzenia - przez jedno z zebrań miejsce w Radzie Szkoły zastrzegają kolejne tury głosowania zarządzone przez przewodniczącego zebrania.
§ 47
1. Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek:
l/ śmierci,
2/ zrzeczenia się członkostwa, 3/ utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, rada Szkoły podejmuje uchwałę o wystąpieniu na miejsce dotychczasowego członka, kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno
największa liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
4. W razie braku możliwości, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy § 40 - § 46 stosuje się odpowiednio.
§ 48
1. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
2. Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności:
l/ uchwalanie i nowelizowanie:
a/ Statutu,
b/ Regulaminu działalności Rady Szkoły,


2/ odwoływanie się od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchwalenia Statutu albo
niektórych jego postanowień /art. 60 ust. 3 ustawy/,
3/ wyrażanie opinii w sprawach:
a/ powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ
prowadzący Szkołę,
b/ przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
c/ powierzenia innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływania z
tych stanowisk,
d/ planu finansowego Szkoły, e/ planu pracy Szkoły,
f/ projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
g/ związanych z przygotowywaniem oceny pracy Dyrektora,
h/ innych istotnych dla Szkoły.
4/ występowanie do:
a/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
b/ Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
c/ Dyrektora o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej,
d/ właściwego organu o dokonywanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela,
e/ organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Szkoły,
f/ do Kuratora Oświaty z wnioskiem o utworzenie wojewódzkiej Rady Oświatowej,
5/ przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków
specjalnych szkoły.
6/ocenianie z własnej inicjatywy oraz stanu Szkoły.
3. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania.
§ 49
1. Rada Szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły / Fundusz Rady Szkoły/
Rozdział 6
Rada Rodziców § 50
1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach - z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§ 51
1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
l/ w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,
2/ w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady
Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu,
miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób
zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym
dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
§ 52
1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.
2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:
l/ Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,
2/ osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
3/ osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.
3. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:
l/ termin i miejsce Zgromadzenia,
2/ stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia /quorum/, a także braku prawomocności
w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3/ listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników
Zgromadzenia,
4/ przyjęty porządek obrad,
5/ treść podjętych uchwał,
6/ podpisy prowadzącego i protokolanta.
§ 53
1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym /przez podniesienie ręki /, w obecności co najmniej /quorum/:
l/ połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia,
2/ 20 rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.
2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa
o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.
3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. l
punkt l, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej
pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.§ 54
1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:
l/ w sprawie utworzenia Rady Szkoły, 2/ w sprawach określonych w Statucie.
§ 55
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł,
przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły /Fundusz Rady Rodziców/.
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady
Rodziców.
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.
4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego Gimnazjum oraz
wewnętrznego systemu oceniania.
5. Deleguje 2 kandydatów do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum.
Rozdział 7
Samorząd Uczniowski
§ 56
Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
§ 57
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
l/ Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2/ Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3/ Sekretarz.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec
organów Szkoły.
§ 58
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt skonsultowany z uczniami poszczególnych
oddziałów.
3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowa
dzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 59
1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
l/ w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego -
Dyrektor,
2/ celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
-właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu,
miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób
zwyczajowo przyjęty w Szkole.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym
dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.
5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego
co najmniej:
l/ termin i miejsce Zgromadzenia,
2/ stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia /quorum/, a także braku
prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3/ listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników
Zgromadzenia,
4/ przyjęty porządek obrad,
5/ treść podjętych uchwał,
6/ podpisy prowadzącego i protokolanta.
6. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej /quorum/:
l/ połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia, 2/ 20 uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.
7. Zwykła większość głosów jest to taka liczba "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.
8. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 6 punkt l, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu uczniów.
9. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób
wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.
§ 60
1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.
2. Przepisy § 59 stosuje się odpowiednio i z uwzględnieniem następujących modyfikacji
w przypadku uchwalania pierwszego Regulaminu.
l/ zebrania odbywają się wyłącznie w jednym terminie, bez względu na frekwencję, 2/ zwołującym i prowadzącym zebranie jest wychowawca,
3/ zbiorcze wyniki głosowania ustala Dyrektor, na podstawie, sporządzanych przez komisje skrutacyjne, protokołów głosowań cząstkowych

§ 61
Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 62
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stałe współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu
§ 63
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej
i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności
dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
l/ prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4/ prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5/ organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ponadto
l/ może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły, 2/ wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
3/ wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,
4/ występuje w sprawach określonych w Statucie.
Dział III
ORGANIZACJA SZKOŁY Rozdział l
Planowanie działalności Szkoły § 64
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok
szkolny.
2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw,
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku
szkolnego.§65
Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
l/ plan pracy Szkoły,
2/ arkusz organizacji Szkoły,
3/ tygodniowy rozkład zajęć.
§66
1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno -
wychowawczej.
2. Plan pracy szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza - po uprzednim zaopiniowaniu przez
Radę Szkoły - rada Pedagogiczna.
§67
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły,
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
§68
l. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Zasady tworzenia, treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.
Rozdział 2
Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej
§69
1. Podstawową formę pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć uchwałę w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej /nie dłuższy niż l godzina zegarowa/, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne
dziesięciominutowe oraz tzw. duże przerwy: dwudziestominutowe po 4 godzinach lekcyjnych i piętnastominutowa po 5 godzinie lekcyjnej.
§ 70
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 uczniów.
§ 71
1. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu
nauczania wynika konieczność prowadzenia zajęć laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych i informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału
na grupy po zapewnieniu środków przez organ prowadzący.
4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 nie więcej niż 26 uczniów.
5. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenie gimnazjum w normalnym trybie w Gimnazjum można organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej. Klasę organizuje dyrektor za zgodą organu prowadzącego. Uczeń zostaję skierowany do klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej po uwzględnieniu opinii PP-P i za zgoda rodziców.
Rozdział 3
Świetlica szkolna § 72
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I - III, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą Kierownika świetlicy.
§ 73
1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących w zasadzie
25 uczniów.
2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach ustalonych w zależności od dowozu uczniów.
§ 74
1. Świetlicą kieruje Kierownik Świetlicy.
2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy, załącznik nr l
Rozdział 4
Biblioteka szkolna § 75
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczy
cieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości
wiedzy o regionie.
2. W skład Biblioteki wchodzą:
l/ wypożyczalnia,
2/ czytelnia.
§ 76
1. Z Biblioteki mogą korzystać:
l/ uczniowie,
2/ nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
3/ rodzice,
4/ inne osoby - za zgodą Dyrektora.
2. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
§ 77
Zakres działań nauczyciela bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
§ 78
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu
rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
3. Godziny pracy Biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.
§ 79
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki załącznik nr 2 do Statutu.
Rozdział 5
Stołówka szkolna
§ 80
1. Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły mogą korzystać ze stołówkina podstawie umowy zawartej z Dyrektorem.
2. Umowa, o której mowa w ust. l, powinna określać cenę posiłków dla uczniów.
3. Dyrektor określa zasady refundowania opłat ponoszonych w stołówce przez uczniów
potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.
4. Wnioski w sprawie refundacji, o której mowa w ust. s, składają rodzice lub wycho
wawcy uczniów albo pedagog szkolny.
Dział IV
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział l
Zagadnienia podstawowe § 81
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, logopedę oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne
przepisy.
§ 82
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają oddzielne przepisy.
Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne
§ 83
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawie
dliwe traktowanie wszystkich uczniów.
3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia
przewidywanych dla niego stopniach okresowych /rocznych/. O przewidywanym
stopniu niedostatecznym należy, poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed
zakończeniem okresu /rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych/.
§ 84
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
l/ sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
2/ zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
a/ realizację obowiązujących programów nauczania,
b/ stosowanie właściwych metod nauczania,
c/ systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d/ pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,
e/ właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności
pedagogicznej,
3/ dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,
4/ wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
5/ udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
rozpoznane potrzeby uczniów.
7/ Pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
8/ Przestrzegać zasad oceniania ustalonych w wewnętrznym systemie oceniania (zał. Nr 3 i
5),
9/ Realizować założenia programu wychowawczego (zał. Nr 4),
10/ Prowadzić dokumentację nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 85
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.
§ 86
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie
umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
w szczególności poprzez:
l/ pracę własną,
2/ udział w pracach zespołu przedmiotowego,
3/ korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
§ 87
Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.
§ 88
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący
zespołu.
3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny,
zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
l/ zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2/ wspólne opracowanie szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania
3/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4/ współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5/ wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
Rozdział 3
Zakres zadań wychowawcy
§ 89
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
l/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
l/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2/ wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a/ planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,
b/ ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
3/ zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie /oddziale/, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
5/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a/ poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
b/ współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
c/ włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
6/ współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2
punkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej

i pedagogicznej.
4. Uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczego (zał. Nr 4)
§ 90
1. Realizując zadania wymienione w § 85 ust. 2 punkt 5, wychowawca w szczególności
spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż
2 razy w ciągu roku.
2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. l decyduje Dyrektor, na wniosek wycho
wawcy.
3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo
przyjęty w Szkole, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
5. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach
w nauce ich dzieci określa załącznik nr 3 do Statutu.
§ 91
1. Wychowawcy oddziałów równoległych tworzą zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora przewodniczący
zespołu.
3. Wychowawcy realizują założenia szkolnego programu wychowawczego.
Rozdział 4
Zakres zadań Pedagoga Szkolnego § 92
1. Do zakresu Pedagoga Szkolnego należy w szczególności:
l/ rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych, i psychofizycznych uczniów,
2/ udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy pedagogicznej dla uczniów,
3/ prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
4/ kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
5/ inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,
6/ udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
7/ udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
2. Pedagog Szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany
przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Pod koniec każdego semestru Pedagog Szkolny składa sprawozdanie ze swoje pracy.
4. Pedagog Szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
5. W ramach realizacji swoich zadań Pedagog Szkolny, w szczególności:
l/ może przeprowadzać wywiady środowiskowe,
2/ może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,
3/ współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.
6. Kieruje pracami związanymi z realizacją programu wychowawczego.
Rozdział 5
Zakres zadań innych pracowników Szkoły
§ 93
Zakresy zadań innych pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.
Dział V
UCZNIOWIE Rozdział l
Zasady rekrutacji uczniów § 94
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.
§ 95
1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się:
l/ z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych
w obwodzie gimnazjum,
2/ na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ absolwentów sześcioletnich
szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem,
3/ w roku szkolnym 1999/2000 do uczniów, o których mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego /Dz. U. Nr 12, póz. 961 przepisy 1-2 stosuje się odpowiednio.


Rozdział 2
Prawa i obowiązki ucznia § 96
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
l/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3/ korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
8/ pomocy w przypadku trudności w nauce,
9/ korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
10/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11/ wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania
się w organizacjach działających w Szkole.
12/ informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania, kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania.
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowania w spra
wach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nieprzygoto-
wania do zajęć, określa załącznik nr 4 do Statutu.
3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają
odrębne przepisy.
§ 97
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
l/ przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
2/ podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
3/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
Szkoły,
4/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
5/ dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6/ dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.


Rozdział 3
Nagrody i kary
§ 98
1. Ucznia można nagrodzić za:
l/ wybitne osiągnięcia w nauce,
2/ działalność społeczną na terenie Szkoły i poza nią,
3/ osiągnięcia w konkursach.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. l są:
l/ pochwała wychowawcy wobec klasy,
2/ pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
3/ list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
4/ dyplom uznania od Dyrektora,
5/ nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora.
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
7. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem na podstawie odrębnych przepisów.
§ 99
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa z § 97, uczeń może zostać ukarany:
l/ upomnieniem wychowawcy klasy,
2/ pozbawieniem pełniących w klasie funkcji,
3/ upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły,
4/ pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
5/ zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6/ obniżeniem oceny z zachowania - do nagannej włącznie,
7/ przeniesieniem do równoległej klasy.
2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. l pkt. l i 2, nakłada Dyrektor.
5. O nałożonej karze informuje się rodziców.
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem
rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
9. Uczeń ma prawo być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące
naruszenie szkolnych obowiązków.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli:
l/ uczeń otrzyma drugą ocenę nieodpowiednią z zachowania
2/ uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
3/ uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowaniu kary przewidzianej w ust. 9, w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10 określają odrębne przepisy.
§ 100
1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.
2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania
ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
Dział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 101
1. Dokumentowanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień
określa ustawa.
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. l i 2 stosuje się
odpowiednio.
§ 102
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczność szkolnej.
§ 103 Statut wchodzi w życie z dniem l września 1999r.

Data powstania: piątek, 4 lip 2003 19:38
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 15:56
Opublikował(a): Ewa Polkowska-Krupa
Zaakceptował(a): Marta Czwerenko
Artykuł był czytany: 7070 razy